5

بسته تحصیلی

63

محصلین در حال تحصیل

27

محصل در حال ثبت نام

37

دانشگاه خارجی


اگر با استفاده از خدمات استارلند خودتان را برای ادامه تحصیل در کشور زیبای روسیه ثبت نام کردید با استفاده از قسمت پایین وضعیت ثبت نام تان را بررسی کنید